- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN EN HET VERLENEN VAN DIENSTEN -

Definities en toepassingsgebied.

De algemene voorwaarden voor de verkoop van producten en de levering van diensten, hierna “de algemene voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen bij bemico, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Louis de bondtstraat 131 tot 1731, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE0711735619, hierna “de dienstverrichter” of “de verkoper” genoemd. Deze algemene voorwaarden vormen het contract dat de verkoper/aanbieder en de klant bindt. De verkoper/dienstverlener en de klant worden hierna algemeen aangeduid als “de partijen”. De “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten bestelt bij de verkoper/dienstverlener. De “consument” is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit. Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn. Zij sluiten in ieder geval alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper/dienstverlener: bemicointerieur.be, zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de rechten en plichten die hierop betrekking hebben, aanvaardt. De verkoper/aanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen gelden voor alle bestellingen van product(en) en/of dienst(en) die op een later tijdstip worden geplaatst.

Aanbod en bestelling.

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het product of de dienst(en) die hij wenst te bestellen en informeert hij de verkoper/leverancier per telefoon, post, e-mail of eventueel via een onlineformulier. De verkoper/aanbieder stuurt de klant een bestelformulier met betrekking tot deze producten en/of diensten, en vraagt eventueel om de betaling van een aanbetaling. Het bestelformulier bevat een vermelding die de klant herinnert aan de toepassing van deze algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en elke fout onmiddellijk te melden aan de verkoper/dienstverlener. De klant dient dan het bestelformulier te aanvaarden en ondertekend terug te sturen naar de verkoper/dienstverlener om de bestelling te bevestigen. De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de door de klant verstrekte gegevens duidelijk onjuist of onvolledig zijn of wanneer er een geschil is over de betaling van een eerdere bestelling. In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper/dienstverlener, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, wordt een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling door de verkoper/dienstverlener verworven en als schadevergoeding aan de klant gefactureerd.

Betaling.

De facturen zijn betaalbaar in de valuta van de factuur op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener, uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.

Eventuele klachten over een factuur moeten binnen acht kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en aangetekend worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener. Bij gebreke daarvan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 8% per jaar voor particulieren. Voor handelaren geldt de vertragingsrente zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale verschuldigde bedrag aan schadevergoeding en interesten.

Prijzen.

De prijs van de producten en/of diensten wordt aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering en/of de uitvoering wordt opgelegd, zal automatisch aan de klant worden aangerekend.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden tijdens het bestelproces apart berekend, afhankelijk van de wijze van levering en de plaats van levering en het aantal bestelde producten.

Deadlines.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door de verkoper/opdrachtnemer, zijn de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde leverings- en/of prestatietermijnen geen bindende termijnen. De verkoper/dienstverlener is alleen aansprakelijk als de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid van zijn kant.

De klant kan geen beroep doen op leverings- en/of uitvoeringstermijnen als reden voor ontbinding van de overeenkomst, het vorderen van schadevergoeding of enige andere vordering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en uitdrukkelijk door de verkoper/dienstverlener is aanvaard.

Bij een vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, stuurt de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief naar de verkoper/dienstverlener, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het (de) bestelde product(en) te leveren en/of de bestelde diensten uit te voeren.

Eigendomsvoorbehoud.

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de volledige betaling is ontvangen.

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na herroeping of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde artikelen het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of als garantie te gebruiken, op welke wijze dan ook. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om deze artikelen te wijzigen, door incorporatie of door bestemming in onroerend goed te veranderen, te verkopen of op welke manier dan ook te vervreemden.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, blijft de klant, in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico’s te verzekeren. De klant verbindt zich er tevens toe de producten zodanig op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

Annulering van de bestelling.

De klant die zijn bestelling wenst te annuleren, dient de verkoper/dienstverlener hiervan op de hoogte te brengen. De verkoper/dienstverlener zal hem dan informeren over de te nemen stappen.

Een eventueel door de klant aan de verkoper/aannemer betaalde waarborgsom wordt niet terugbetaald. Indien geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper/dienstverlener van de klant een annuleringsvergoeding eisen ter hoogte van 30% van de prijs van de producten en/of diensten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

Levering en/of uitvoering van de bestelling.

De door de verkoper/dienstverlener aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend voor de verkoper/dienstverlener. Een vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, noch tot de betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd of uitgevoerd na volledige betaling. De eigendomsoverdracht en de risicolast vindt plaats op het moment dat de bestelling volledig is betaald. De klant wordt daarom geadviseerd dat hij alleen het risico van de levering draagt.

Beschikbaarheid.

De producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, liggen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering aan het einde van de pauze.
voorraad van het (de) betrokken product(en).

Ontvangst van de bestelling en klacht.

De klant is verplicht de schijnbare goede staat en conformiteit van de aan hem geleverde producten te controleren of die hij terugtrekt op het afhaalpunt dat is voorzien van de door hem bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 2 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het voorziene afhaalpunt. Indien dit niet het geval is, wordt er geen rekening mee gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben aanvaard.

Eventuele klachten over de door de dienstverlener geleverde diensten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 2 dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. Anders wordt er geen rekening mee gehouden.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/aanbieder de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten en/of diensten.

Intellectueel Eigendom.

De informatie, logo’s, tekeningen, handelsmerken, modellen, slogans, grafische handvesten, enz. die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper/dienstverlener zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om de op de website of de catalogus van de verkoper/aanbieder aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is in de overeengekomen prijs dus geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, in welke hoedanigheid dan ook, begrepen.

Garanties.

◦ Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven als hij ze had gekend.

In het geval dat een verborgen gebrek wordt vastgesteld, moet de klant snel handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze om het product dat een verborgen gebrek vertoont terug te sturen voor een volledige terugbetaling, of om het te bewaren voor een gedeeltelijke terugbetaling.
De verkoper is niet verplicht om de producten te vrijwaren tegen zichtbare gebreken, die de klant op het ogenblik van de aankoop had kunnen of moeten kennen. Evenzo is de verkoper enkel verplicht om de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij heeft nagelaten de klant te informeren.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon zijn geldig als garantiebewijs voor de klant ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in de volgende documenten worden gepresenteerd
hun originele versie.

◦ Aanvullende wettelijke garantie voor consumentenklanten

In overeenstemming met artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die consument is ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle gebreken van conformiteit die bestonden op het moment van levering van het product en die binnen twee jaar na levering zijn opgedoken.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

Indien een dergelijke reparatie of vervanging echter onmogelijk of onevenredig is voor de verkoper of ernstige overlast voor de consument zou veroorzaken, kan de consument een passende vermindering of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen akkoord gaan met een terugbetaling als de defecte producten door de klant worden overhandigd.

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de bruikbaarheid van het product.

De consument is verplicht de verkoper binnen twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan van het gebrek, op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding.

Alleen de factuur, de kassabon of de aankoopbon geldt als garantiebewijs voor de consument ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in de originele versie worden gepresenteerd. De garantieperiode gaat in op de datum die op deze documenten staat vermeld.

Deze garantie is niet van toepassing indien de storing het gevolg is van verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

In geval van schade, diefstal of verlies van een ter reparatie aangeboden product is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product.

De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden aangeboden.

◦ Garantie voor geleverde diensten

De dienstverlener verplicht zich ertoe de dienstverlening op een goede vaderlijke manier uit te voeren.

De klant profiteert van een garantie van conformiteit van de geleverde diensten met de oorspronkelijk gevraagde diensten. Indien in deze periode een afwijking wordt geconstateerd, zal de dienstverlener deze kosteloos en zo spoedig mogelijk corrigeren, mits de geconstateerde afwijkingen naar behoren aan de dienstverlener zijn gemeld.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie van conformiteit de gevraagde diensten als gevolg van
van ongeoorloofde interventie of wijziging, bedieningsfout of oneigenlijk gebruik door de klant, of als gevolg van een anomalie veroorzaakt door een interventie van de klant of een derde partij.

De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die door het intellectueel eigendomsrecht zouden worden beschermd, originele creaties zijn. Indien hij een beroep zou hebben gedaan op externe medewerkers om alle of een deel van de diensten uit te voeren, verklaart hij dat hij alle rechten en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.

Bijgevolg garandeert de dienstverlener de klant tegen elke actie, vordering, beschuldiging, eis of verzet van een persoon die zich beroept op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie, op het geheel of een deel van de geleverde diensten.

Verantwoordelijkheid.

Generaal. De klant erkent en aanvaardt dat alle door de verkoper/dienstverlener verschuldigde verplichtingen uitsluitend bestaan uit middelen en dat hij slechts aansprakelijk is voor opzet en grove nalatigheid.

Indien de klant bewijst dat er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de verkoper/dienstverlener, omvat de schade waarvoor de klant schadevergoeding kan eisen uitsluitend materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper/dienstverlener toe te rekenen fout, met uitsluiting van alle andere schade en mag deze in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald in het kader van de uitvoering van de opdracht.

De klant erkent tevens dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten of de geleverde diensten, zoals met name winstderving, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, enz.

De verkoper/dienstverlener is ook niet aansprakelijk in geval van foutieve gegevens die door de klant worden verstrekt of in geval van een bestelling voor hem door een derde.

Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de klant om zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant geconfronteerd wordt met beperkingen of bijkomende belastingen die moeten worden betaald als gevolg van het beleid dat zijn land in deze materie voert.

Materialen. Indien de klant de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, herkomst of soort oplegt, ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is de verkoper vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor gebreken die worden veroorzaakt door de keuze van dit proces of deze materialen.

Internet en nieuwe technologieën.

De klant erkent de beperkingen en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de website nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld.

De klant erkent ook de risico’s van het opslaan en verzenden van informatie via digitale of elektronische middelen.
De klant aanvaardt dat de verkoper/dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de website (en eventuele toepassingen) van de verkoper/dienstverlener of van het internet als gevolg van de bovengenoemde risico’s.

De klant gaat er verder mee akkoord dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper/dienstverlener gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen.

Geval van overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper/dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallige gebeurtenis.

Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem van de verkoper/aanbieder of zijn database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper/aanbieder kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de verkoper/aanbieder heeft nagelaten redelijke stappen te ondernemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet verklaard, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing in het internet of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van de verbinding met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper/dienstverlener afhankelijk is, 15) een handeling of beslissing van een derde wanneer een dergelijke beslissing van invloed is op de goede uitvoering van deze overeenkomst of 16) een andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper/dienstverlener valt.

Onvoorspelbaarheid. Indien door omstandigheden buiten de wil van de verkoper/dienstverlener de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper/dienstverlener en de klant zich ertoe te goeder trouw en te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van beide partijen zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen, zonder vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere contracten tussen de klant en de verkoper/dienstverlener, heeft de verkoper/dienstverlener het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant de onbetaalde schuld aan de verkoper/dienstverlener volledig heeft afgelost.

In geval van niet-nakoming door de klant heeft de verkoper/dienstverlener het recht om de overeenkomst op eigen risico onverwijld en zonder schadevergoeding op te zeggen en, indien van toepassing, schadevergoeding te eisen van de klant met alle wettelijke middelen.

Illegaliteit. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) laat de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling op enigerlei wijze onverlet, tenzij in de tekst duidelijk de bedoeling bestaat om het tegendeel te bewerkstelligen.
Koppen. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte koppen zijn uitsluitend bedoeld als referentie en voor het gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de reikwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen ontheffing. Inertie, nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere vorm van geschillenbeslechting.
De partijen zullen dus een bemiddelaar aanstellen die door de Federale Bemiddelingscommissie (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) in 1000 Brussel – https://www.cfm-fbc.be/fr) in onderling overleg is goedgekeurd of een derde partij met deze aanstelling belasten.
Zodra de bemiddelaar is aangesteld, stellen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, onderling de modaliteiten van de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces vast.
Elk van beide partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen zonder dat dit ten koste gaat van de andere partij.
Indien de bemiddeling mislukt, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

NL